Wat een betere woon- en werkomgeving met mensen doet, is van onschatbare waarde. Een comfortabel huis brengt plezier en ontspanning, een frisse werkplek geeft inspiratie.

Daarom denken we actief na over de gebouwde omgeving van morgen. Door kennis te delen met onze opdrachtgevers, te kiezen voor resultaatgerichte partnerships en samen te werken, zetten we een stap verder. Lees meer over Renderend Onderhoud.

En een opdracht waar alles samenkomt? Tja, daar gaan onze ogen van glimmen.

Onze belofte

Vertrouwen als basis

We bouwen op een rijk verleden en lange termijn doelstellingen voor de toekomst. Onze mensen werken dagelijks aan renovatie en onderhoud in bewoonde staat. We zijn bereid om te leren en maken graag heldere afspraken over kwaliteit, klanttevredenheid, kosten en het proces. Daarnaast durven we de kwaliteit van ons werk te borgen in externe inspecties. Lees meer over Renderend Onderhoud.

We werken met plezier aan een veilige, gezonde, comfortabele én mooie gebouwde omgeving voor morgen. Dat doen we aan de hand van onze kernwaarden.

We communiceren persoonlijk en integer

Wij zijn te gast en zo gedragen we ons ook. We vinden het belangrijk dat bewoners 24/7 weten waar ze aan toe zijn. Wat we gaan doen, wanneer we de werkzaamheden uitvoeren, hoe lang dat duurt en hoeveel overlast we verwachten. Daarom kiezen we voor dagelijks persoonlijk contact en 24/7 inzicht met de bewonersapp.

Elke klant is bijzonder

We willen mensen blij maken. Met een nieuwe keuken, badkamer, goed geïsoleerd dak, dubbel glas of onderhoudsvrije kozijnen. Of het nu gaat om de renovatie van een flatgebouw of klein bouwkundig onderhoud; voor onze vakmensen is elke klant bijzonder. Daarom zorgen we voor een hoog afwerkniveau, stemmen werkzaamheden precies op elkaar af, komen we op tijd en ruimen we altijd onze werkplek op. 

We gaan voor het beste resultaat

Dat doen we door oplossingsgericht te denken, als het nodig is buiten gebaande paden om. Soms door letterlijk iets op te lossen of over te nemen, soms door iemand op weg te helpen of een duwtje de juiste richting in te geven. We staan open voor nieuwe inzichten en zoeken voortdurend naar (duurzame) verbetermogelijkheden en samenwerkingsverbanden Dit alles met behoud van ons kwaliteitsniveau als uitvoerende partij.

We zijn een lerende organisatie

We zijn een lerende organisatie omdat we dat zelf willen. Omdat we onze klanten en stakeholders graag helpen, motiveren en enthousiasmeren bij het waarmaken van hun beloftes. Door continu te verbeteren en elke dag te streven naar meerwaarde, werken we efficiënt en resultaatgericht aan een (nog) betere dienstverlening.

We kiezen voor maatschappelijke meerwaarde

We staan midden in de samenleving en willen mensen verbinden. De uitgangspunten van The Natural Step zijn sturend. Wij helpen bij groen wonen & werken, activeren buurten met sociale projecten en geven ruimte aan herintreders en studenten. Op deze manier kunnen we ook in de toekomst genieten van fijn wonen en werken.

We zijn trots op onze successen

Investeringen in bestaand vastgoed zijn gericht op de lange termijn. Al meer dan 75 jaar is de samenwerking met klanten onze belangrijkste succesfactor. Goede relaties die gebouwd zijn op vertrouwen, toegevoegde waarde en rendement. Want hoe beter je elkaar kent, hoe groter het verschil dat je samen kunt maken. En daar zijn we trots op.

Organisatie

Rendon gelooft dat mensen het verschil maken en de toekomstwaarde van de organisatie borgen. Mensen doen immers zaken met mensen. Deze gedachte hebben we vertaald naar onze organisatiestructuur. Onder één herkenbare gemeenschappelijke identiteit zetten we sterk in op kennis en expertise. Persoonlijke voorkeuren van medewerkers wegen mee bij de verdeling van taken en bevoegdheden. Samenwerken en ondernemerschap worden gestimuleerd en we koesteren onze zes specialismen: vastgoedonderhoud, schilderwerk, betonrenovatie, duurzaam renoveren, interne verbouwingen en schilrenovatie.

Doorkijk naar toekomst

De organisatiestructuur geeft ook een doorkijk naar de toekomst. Groot planmatig onderhoud met een lange uitvoeringstermijn en dagelijkse aanwezigheid op het werk, valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Vastgoed. Deze afdeling is actief over alle vestigingsgrenzen heen. Rendon heeft een eigen adviesbureau. Hierin is alle expertise gebundeld die binnen onze werkmaatschappijen beschikbaar is. Het partnership ‘energetische werken’ heeft een vaste plaats in het organogram en de zelfsturende vestigingen in Breda en Utrecht zijn in ontwikkeling.

DNA

Waar die sterke wens om te leren en te ontwikkelen uit voortkomt? De Rendon Onderhoudsgroep bestaat uit zes familiebedrijven die in 1997 hun krachten bundelden met het oog op een mooie toekomst. Een renovatiebedrijf, aannemer, bouwbedrijf, twee schilderbedrijven en een bedrijf voor inspectie- en onderhoudsadvies; soms zit ontwikkeling gewoon in je DNA.

VADO familie

Rendon hoort bij de VADO-familie. Deze Nederlandse investeringsmaatschappij is door de familie Van Doorne opgericht na verkoop van de DAF bedrijven in de jaren zeventig en tachtig. De eigenheid van het familiebedrijf, het ondernemerschap en de interesse in techniek en innovatie is kenmerkend voor alle VADO-bedrijven. Het zijn allemaal maakbedrijven met een hart voor techniek. Innovatieve ondernemers die met de voeten stevig op de grond en de blik gericht op de toekomst, waarde leveren aan mens en maatschappij.

Werkwijze

Het is tijd om de stap te maken van waarde behoud naar waarde creatie. Want Rendon staat voor Renderend Onderhoud. Vanuit onze toegevoegde waarde als expert, helpen we onze opdrachtgevers bij het maken van slimme en duurzame keuzes. Voor nu en in de toekomst.

Borging van wensen en techniek

Ons doel is om het comfort voor de bewoners te verhogen en de exploitatiekosten voor verhuurder (en bewoner) te verlagen. Daarom benaderen we elk project top-down én bottom-up. Vanuit een overkoepelend programma werken we alle technische details uit. Andersom krijgen individuele wensen van bewoners en gebruikers een plaats in de meer abstracte eigenschappen van het onderhoudsprogramma.

De beste onderhoudsaanpak

Lean werken en ketenintegratie passen bij onze werkwijze. Zo denken we samen na over de beste aanpak. Een aanpak die naadloos aansluit op de wensen van gebruikers en bewoners én op het programma van wensen en eisen van onze opdrachtgevers. Slimmer, zuiniger, goedkoper, sneller, een individuele aanpak of juist in grote aantallen.

Kwaliteit

Wij zijn trots op onze lerende organisatie. Daarom is de kwaliteitscirkel van Deming uitgangspunt bij de inrichting van al onze organisatieprocessen, maar ook voor de organisatiestructuur en onze aanpak bij projecten. Zo helpen we onze medewerkers om hun eigen werkwijze te beoordelen en te verbeteren. Om inzicht te krijgen in het ‘waarom’ en ‘hoe’ van de keuzes die zij maken. Want ook al lopen processen prima; als je weet waarom je iets doet, wordt bijsturen een natuurlijk proces.

Plan, Do, Act, Check

Dus in plaats van in de uitvoering te handelen volgens Plan-Do- Check-Act, wordt deze methode bij Rendon al aan de voorkant van elk project gebruikt. Een voorbeeld zijn de verschillende stappen die we in de voorbereiding op een project maken. Van het ophalen van informatie bij opdrachtgever, tot kennis vergaren bij de sleutelfiguren en luisteren naar wensen en behoeftes van bewoners. Die informatie komt samen in een plan. Een plan waarin we sturen op risicobeheersing zodat de uitvoering vlekkeloos verloopt.

Betrouwbaarheid van processen borgen

We borgen de (betrouwbaarheid) van de processen door rollen, taken en verantwoordelijkheden toe te kennen op de verschillende organisatieniveaus. Het aansturen van strategisch niveau naar tactisch niveau naar het operationele niveau verloopt via de PDCA–cirkel. Omgekeerd zijn de voortgangsrapportages (Check) de schakel van beneden naar boven. Op basis van deze informatie kan het hogere niveau bijsturen of plannen bijstellen.

Deze kwaliteitscirkel is verbonden aan onze certificering voor BRL 3201, NEN 2767, ISO 9001, VCA** en VGO.

 

Duurzaam bouwen

Verduurzamen is niet uitzonderlijk, maar toekomstgericht denken en doen: dat levert wel het meeste op. De afgelopen jaren vonden steeds meer opdrachtgevers de weg naar Rendon voor energetische verbeteringen om de energievraag te beperken. Steeds vaker worden FSC® gecertificeerde producten op aanvraag toegepast. En we signaleren dat steeds meer opdrachtgevers de ruimte en het vertrouwen geven om een stap verder te zetten dan energetisch renoveren en op weg gaan naar circulair renoveren, Nul op de Meter en energieneutraal renoveren. Fantastisch!

Ketensamenwerking 2.0

Ketensamenwerking zorgt voor een efficiënte en transparante samenwerking tussen alle partijen in een bouwproces. Opdrachtgevers bieden continuïteit en rendement, uitvoerende partijen brengen kwaliteit, innovatie en transparantie. Er wordt geleerd van ervaringen in het verleden en deze worden benut in toekomstige projecten. Ketensamenwerking vraagt tijd. Het gaat om vertrouwen en lange termijn denken. Voor tientallen projecten mochten we de afgelopen jaren stappen maken in ketensamenwerking.

The Natural Step

Rendon voert sinds 2009 een actief beleid op het gebied van duurzaam vastgoedonderhoud. We denken in onderhoudsoplossingen waarbij hergebruik een meerwaarde is. Samen werken we aan een duurzaam Rendon aan de hand van het werkmodel van The Natural Step (TNS). Het milieubeleid maakt deel uit van het KAM-systeem zodat procedures, taken en verantwoordelijkheden op milieugebied zijn vastgelegd, worden gecontroleerd en eventuele bijsturing op tijd gebeurt. Bent u benieuwd welke acties we al ondernomen hebben? Dat vertellen we graag!

Mvo

Gezond verstand is een prettig uitgangspunt voor ons MVO-beleid. Het betekent niet dat we pretenderen de wereldproblemen op te lossen, wel dat we verstandige keuzes maken en verder kijken dan de dag van vandaag. Resultaatgericht werken, open staan voor innovatie en een fijne werkomgeving geven ruimte aan duurzaamheid, sociale verbinding en persoonlijke ontwikkeling.

Project Gambia

Natuurlijk worden we gelukkig als het lukt om de wereld letterlijk een beetje mooier te maken. Een thema dat bij Rendon past is ‘hergebruik van materialen’. Project Gambia is hier een mooi voorbeeld van. Op duurzame wijze verschepen wij materialen die niet meer herbruikbaar zijn voor de Nederlandse markt naar Gambia.

Buurtwaarde

We staan midden in de samenleving en zijn steeds actief om mensen te verbinden. ‘Buurtwaarde’ staat hoog op onze prioriteitenlijst. Wij geven informatie over minder energieverbruik, brengen mensen met elkaar in contact en activeren de gemeenschap met sociale projecten zoals een burendag, straatspeeldag, opruimdag, facebookpagina, versieren van de bouwkeet of wijkfeest.

Leerwerkplekken

Al decennialang verloopt de aanwas van vaklieden grillig. De beperkte instroom van jongeren, vooral in de schilderbranche, leidt tot vergrijzing. Twintig jaar geleden startte Rendon met gecertificeerde leermeesters voor schilderwerk, timmerwerk, metselwerk en betonreparatiewerk om de aanwas van personeel te borgen.

SROI

Passend bij onze organisatiestructuur, zetten we in op persoonlijke competenties. Dat betekent ook: kijken naar wat iemand wél kan. Onze verbinding met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben we verstevigd in een partnerschap met Olympus Bouw. Daarmee is ons spectrum van inzetbare kandidaten verbreed en krijgt SROI een stevige basis binnen onze organisatiestructuur.

Gedragscode

Ons ethisch kompas komt uiteraard tot uiting in onze organisatie, werkwijze en het mvo-beleid. Renderend onderhoud betekent voor ons: van meerwaarde zijn. Dat geldt voor Rendon als overkoepelende organisatie én voor elke medewerker afzonderlijk. Eén van de belangrijkste ‘regels’ binnen Rendon is een basisregel in onze samenleving: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.

  • Fatsoensnormen staan hoog in het vaandel
  • Luisteren naar elkaar
  • Leren van fouten
  • Afspraken nakomen
  • Eerlijk en open communiceren
  • Jezelf verantwoordelijk voelen

Bewuste Bouwers

Naast de persoonlijke gedragscode, is ook de gedragscode van Bewuste Bouwers een integraal onderdeel van onze werkzaamheden en werkprocessen. Onze ketenpartners worden vanaf de start van elk (deel)project betrokken en delen hetzelfde DNA als het gaat om een goede relatie met bewoners en gebruikers.